Vedtægter

§ 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Aarhus 1900 MTB og dens hjemsted er i Aarhus, Aarhus Kommune. Klubben er stiftet d. 20. december 2016.


§ 2. Klubbens formål Klubbens formål er at give medlemmerne mulighed for at køre MTB i en Social og aktiv klub i Aarhus, hvor der er fokus på motionisten og bredden.


§ 3 Medlemskab af organisationer Klubben er medlem af DGI og så længe medlemskab opretholdes er landdelsforeningens vedtægter gældende.

§ 4. Medlemskab Som medlem af klubben kan alle optages, der kan tilslutte sig klubben vedtægter og formål. Medlemskab opnås når kontingent er betalt. Til klubbens drift betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Kontingent refunderes ikke. Et medlem kan ekskluderes fra klubben af bestyrelsen, såfremt vedkommendes opførsel strider mod klubbens vedtægter, eller medlemmet har udvist en uønsket adfærd. I sager om eksklusion har medlemmet ikke krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin beslutning. Et medlem har altid ret til at anke en bestyrelses afgørelse til førstkommende generalforsamlingen.


§ 5. Generalforsamling Generalforsamlingen, er klubbens højeste myndighed og afgør selv sin lovlighed, og afholdes hvert år i Februar. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 30 dages varsel via Facebook og ikke andre steder. Dagsorden vedlægges indkaldelsen. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal være bestyrelsen I hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Endelig dagsorden udsendes senest 7 dage før til alle medlemmer, hvis der er ændringer i forhold til første udsendelse. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt flertal (over halvdelen af de fremmødte). Dog kræves ændring af vedtægterne, mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning skal anvendes ved kampvalg og hvis 3 fremmødte medlemmer ønsker dette. Alle medlemmer fyldt 15 år har stemmeret (1 stemme) ved fremmøde på generalforsamlingen og er valgbare til bestyrelsen. Der skal tages beslutningsreferat af generalforsamlingen. Dagsordenen har som minimum følgende punkter:


  • -Valg af dirigent. Samt valg af referent.
  • -Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse.
  • -Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse.
  • -Behandling af indkomne forslag.
  • -Orientering om handlingsplan og budget
  • -Valg af bestyrelse og suppleanter i henhold til § 7)
  • -Valg af 1 revisor
  • -Eventuelt.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling. •Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af klubbens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. •Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest fem uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.


§ 7. Klubbens bestyrelse Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer. •Bestyrelsesmedlemmerne vælges som for en 2-årig periode, efter nedenstående princip: Lige år: 1 formand og 2 bestyrelsesmedlemmer Ulige år: 1 næstformand og 1 kasserer Hvert år: 1 revisor Ulige år: 1 suppleant, Lige år: 1 Suppleant, Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (Opnås ikke flertal er det formandens stemme som vægter mest) Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, den finder nødvendigt. Man kan ikke blive valgt til bestyrelsen, såfremt man sidder i en bestyrelse eller et udvalg i en tilsvarende forening.


§ 8. Tegning af klubben og hæftelse Klubben tegnes af formanden og kassereren i forening. I tilfælde af den enes frafald, indtræder et andet bestyrelsesmedlem på dennes plads. Tegningsretten kan uddelegeres af en enig bestyrelse. Både formanden og kassereren skal have adgang til klubbens konti via netbank. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen ligesom foreningens medlemmer ikke kan gøre krav på foreningens formue eller udbytte af nogen art.


§ 9. Regnskab og revision Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Det reviderede regnskab med kommende års budget, skal være tilgængelig for medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Klubbens midler opbevares på klubbens bankkonto.


§ 10. Opløsning Klubben kan kun opløses, når 3/4 af deltagerne på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 5 uger mellemrum stemmer herfor. I tilfælde af opløsning tilfalder klubbens formue almen nyttige idræts tilbud i Aarhus Kommune.


§ 11. Ansvar Aktiviteter i klub regi foregår på eget ansvar. Klubben er ikke ansvarlig eller dækningspligtig ved skader såvel på udstyr som ved personskader. Kontingent indeholder ikke nogen form for forsikring for medlemmerne.


§ 12. Datering Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 20.12.2016